Prikupljanje bodova i ocjenjivanje

Prikupljanje bodova u studiju učenja na daljinu vrši se na sljedeći način:

 • 1. Test 1...........................................................20 bodova
 • 2. Test 2...........................................................40 bodova
 • 3. Vježbe – seminarski rad..............................20 bodova
 • 4. Vježbe – esej ili studij slučaja......................20 bodova

                                                        ____________________
                                                         UKUPNO: 100 bodova

 • Test 1 – sadrži dvadeset pitanja iz prvih 50 % gradiva, a svaki uspješan i ispravan odgovor donosi po jedan bod s tim da nema negativnih bodova za netačne odgovore.
 • Test 2– završni ispit sadrži 40 pitanja iz ukupnog gradiva a svaki uspješan i ispravan odgovor donosi po jedan bod, s tim da nema negativnih bodova za netačne odgovore.
 • Za seminarski rad kao i za esej ili studij slučaja dodjeljuje se po 0-20 bodova. Oba rada se pišu i rade u skladu sa upustvima objavljenim na Web stranici. U ovu grupu aktivnosti spada i klinična praksa.
 • Ukoliko student nije zadovoljan sa osvojenim bodovima može ili samoinicijativno poništiti ispit i pristupiti popravnom – kao i seminarski rad, esej ili studij slučaja. Svi popravni se moraju završiti do kraja trajanja nastave i polaganje testova iz tog predmeta.
 • Sistem treba da omogući studentima obavljanje svih nastavnih i statusnih radnji sa udaljene lokacije izuzev pisanja Testa 1. i Testa 2. koji se obavlja u službenim prostorijama Univerziteta.
 • Kod poništavanja testova ili seminarskih radova ranije osvojeni bodovi se brišu a studentu se dodaju novoosvojeni bodovi – nema kumulacije bodova.
 • U septembarskom i oktobarskom roku ispiti se polažu u cjelosti prema naprijed navedenim tačkama.

U septembarskom i oktobarskom roku student izuzetno i samo u opravdanim slučajevima i koji su dokumentirani, a koji je prikupljanje bodova u redovnom procesu može pristupiti (nastaviti) prikupljanje bodova po elementima koje nije ostvario s tim da mu se ranije prikupljani bodovi priznaju.

 

Ocjenjivanje studenata vrši se u skladu sa brojem prikupljenih bodova a kako slijedi:

ECTS OCJENE 

OCJENA 

BROJ BODOVA 

OPISNA OCJENA 

 F,FX

5

0-54

Nedovoljan, potrebno znatno više rada

 E

6

55-64

Dovoljan,zadovoljava minimalne kriterije

 D

7

65-74

Zadovoljavajući,općenito dobar,ali sa značajnim nedostcima

C

8

75-84

Dobar,prosječan s primjetnim greškama

       B

9

85-94

Vrlo dobar, iznad prosjeka, sa ponekom greškom

       A

10

95-100

Izvrstan, izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama

 

 

Pretplatite se

Prijavite se na naše obavijesti i budite informisani o dešavanjima.

Kontaktirajte nas

Za vaše upite i dodatne informacije stojimo uvijek na raspolaganju.

 • Tel: +387 (0) 30 509 750

Povežimo se

Pratite nas na društvenim mrežama.

google play logo 

Brojevi žiro-računa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Raiffeisen banka             1610550012090015
Sparkasse                       1990520076949321
PRO Credit banka            1941111768000176

Vi ste ovdje: Početna Studiji Studij na daljinu Bodovanje i ocjenjivanje